Dog List
  
   Doglist of Owner   -   Starr, DJ
Name Father Mother Breeder Pedigree
maleBlackie - 2021-10-13 Diesel - 2015-01-01Freya - 2019-01-01Starr, DJpedigree
femaleFreya - 2019-01-01 Titan - 0000-00-00Mammoth - 2013-06-20Jessie Holmes, pedigree
maleDakli - 2018-02-14 Ben - 0000-00-00Honey - 0000-00-00Fred Bifelt/J. King, pedigree
maleKaiser - 2018-02-14 Ben - 0000-00-00Honey - 0000-00-00Fred Bifelt/J. King, pedigree
maleDiesel - 2015-01-01 Govenor - 2004-07-17KianaAaron Burmeister, pedigree
femaleHula - 2011-04-06 Payton (Peyton) - 2004-05-11Ursus - 2001-11-30Dallas Seavey, pedigree
femaleHoney - 0000-00-00 Blazer - 2010-12-01Hula - 2011-04-06Dallas Seavey, pedigree
maleTitan - 0000-00-00 FlashJazzJessie Holmes, pedigree