Dog List
  
   Doglist of Breeder   -   Nikmo, Tero
Name Father Mother Owner Pedigree
femaleEcuador - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Nikmo, Teropedigree
maleEinstein - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Nikmo, Teropedigree
femaleElla - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Rimpiläinen, Mariapedigree
maleElon - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Nikmo, Teropedigree
maleEnder - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Nikmo, Teropedigree
maleErik - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Nikmo, Teropedigree
femaleEve - 2020-08-02 Dean - 2018-06-21Cersei - 2017-07-31Nikmo, Teropedigree
maleDean - 2018-06-21
Dean
Bitti - 2016-05-03Ivanova - 2015-05-08Nikmo, Teropedigree
femaleDonna - 2018-06-21 Bitti - 2016-05-03Ivanova - 2015-05-08Nikmo, Teropedigree
femaleCanada - 2017-07-31 Fränk - 2009-07-17Dark - 2012-06-06Nikmo, Teropedigree
femaleCandy - 2017-07-31 Fränk - 2009-07-17Dark - 2012-06-06Maria Juhala, pedigree
maleCastiel - 2017-07-31 Fränk - 2009-07-17Dark - 2012-06-06Nikmo, Teropedigree
femaleCersei - 2017-07-31
Cersei
Fränk - 2009-07-17Dark - 2012-06-06Nikmo, Teropedigree
femaleCindy - 2017-07-31 Fränk - 2009-07-17Dark - 2012-06-06Maria Juhala, pedigree
maleCrowley - 2017-07-31 Fränk - 2009-07-17Dark - 2012-06-06Nikmo, Teropedigree
maleBarkov - 2016-05-03 Mara - 2012-07-03Kiwi - 2012-08-18Ossi Kaltti , pedigree
femaleBella - 2016-05-03 Mara - 2012-07-03Kiwi - 2012-08-18pedigree
femaleBessi - 2016-05-03 Mara - 2012-07-03Kiwi - 2012-08-18pedigree
maleBitti - 2016-05-03
Bitti
Mara - 2012-07-03Kiwi - 2012-08-18Nikmo, Teropedigree
maleBrutus - 2016-05-03 Mara - 2012-07-03Kiwi - 2012-08-18Nikmo, Teropedigree
maleAdam - 2015-06-26 Mara - 2012-07-03Bambi - 2008-05-01Maria Juhala, pedigree
femaleAini - 2015-06-26 Mara - 2012-07-03Bambi - 2008-05-01Maria Juhala, pedigree
femaleAnki - 2015-06-26 Mara - 2012-07-03Bambi - 2008-05-01Maria Juhala, pedigree
femaleArya - 2015-06-26 Mara - 2012-07-03Bambi - 2008-05-01Pauliina Salonen, pedigree